Систем менаџмента квалитетом

Систем менаџмента квалитетом

Систем квалитета у Застава оружје АД, први пут је сертификован 2001. године од стране Војне контроле квалитета и војне опреме, као сертификационог тела.

Тадашња сертификација се односила на систем квалитета у области обезбеђења квалитета у пројектовању, развоју, производњи, уградњи и сервисирању оружја, у Застава оружје АД и резултирала је:

 • Сертификатом о усаглашености система квалитета са стандардом ЈУС ИСО  9001/96, који је издат 10.10.2001.године и
 • Сертификатом о усаглашености система квалитета са војним стандардом СНО 9000/97, који је издат 8.10.2001.године.

Од 2001. године до данас, Застава оружје АД  је континуирано унапређивала свој систем  квалитета,  кроз усклађивање и имплементацију нових издања стандарда управљања квалитетом. Процес је праћен редовним надзорним проверама од стране Војне контроле квалитета (Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије) као акредитованог  сертификационог тела.

У месецу јуну 2017. године, Застава оружје АД је, поред сертификата стандарда система менаџмента квалитетом (СРПС ИСО 9001:2008 и СОРС 9000/14), стекла сертификате о усклађености са захтевима стандарда:

 • Систем менаџмента заштитом животне средине (СРПС ИСО 14001:2015) и
 • Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (СРПС ОХСАС 18001:2008),

чиме је у Застава оружје АД, успоставила интегрисани систем менаџмента (ИМС).

Као део интегрисаног система менаџмента, у циљу унапређења процеса контроле квалитета и производног процеса, у оквиру Застава оружје АД раде две лабораторије:

 • Метролошка лабораторија, за потврђивање еталона и мерила дужине, која од 1982. године ради под окриљем Министарства одбране како за интерне потребе, тако и за потребе екстерних корисника, у складу са Решењем о испуњењу услова за преглед мерне опреме у систему одбране издатим 26.10.2020. године од стране Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију Министарства одбране и
 • Центар за лабораторијска испитивања који се бави анализом материјала – челика (хемијска, металографска и механичка испитивања) и испитивањем превлака, како за интерне потребе процеса, тако и за потребе екстерних корисника услуга. Рад лабораторије је од 26.10.2020. године, усклађен са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017, Сертификатом о акредитацији додељеним од стране Акредитационог тела Србије.

Данас Застава оружје АД има усаглашену Политику интегрисаног система менаџмента којом су утврђени начин испуњавања циљева пословања и усклађеност са следећим стандардима:

 • Менаџмент квалитетом (СРПС ИСО 9001:2015),
 • Менаџмент заштитом животне средине (СРПС ИСО 14001:2015),
 • Менаџмент безбедношћу и здрављем на раду (СРПС ИСО 45001:2018),

као и стандардима одбране Републике Србије:

 • Захтеви за обезбеђење квалитета у процесу реализације производа (СОРС 9021/14) и
 • Захтеви за планове квалитета – Упутство за израду Плана квалитета и Плана контроле (СОРС 9005/15).

Планови за даља унапређења интегрисаног система менаџмента Застава оружје АД, односе се на:

 • усклађивање ИМС-а са захтевима стандарда СРПС ИСО 27001:2014 – Системи менаџмента безбедношћу информација,
 • системско и документационо праћење процеса рада коришћењем ресурса видео надзора у сврху поштовања безбедности и здравља на раду и заштите животне средине,
 • очување  биодиверзитета и макроклимата круга Друштва и његово обогаћивање новим хортикултурним врстама и архитектонским решењима у сврху побољшања пословног и радног окружења и репрезентативности Застава оружје АД.

Одговорно лице – Координатор за ИМС

Comments are closed.